hip-

rar / UCS (/. )
<::>  OCR:

<::>   

<::>  http://orthlib.ru

<::>

(. 144)

%<j' w' ~- '.%>

%<\w _=~` 'w 'i.%>

%<=' =' ', ='i, =` 
', ' _='.%>

%< %>\, ', %<i^, ' ~: \: 
%>'i ~:

%<_='%>~ 'i, * ' _'i * 
'i _=' 'i, * ' 
' _=`, * j='w =i` ', * _=' 
w=' ' ~ '. * = 'j 
`, * ' ' ' * ' = 'i 
'.

%<_='%>~ 'i, * w' '_ 
' _=`, * 'i _=', * = 
' _=` _=' \, * =j' 
j' ', * =j' _=' ' '. = 
'j ` * ' ' ' * ' = 'i 
'.

%<_='%>~ 'i, * j' = _=v' 
i' _=`, * j' ' * ' 
j', * j' ^ w\' ', * 
'ww w=' `. = 'j ` \`, * 
' ' ' * ' = 'i '.

%<=' i^ ~j' \j, ' = ' 
'.%>

%<%>j'w ` _=` ~, * ` 
', * = j'i =', * j' 
'. j' ` `: * ' =j' ` 
* ' ', \, w=`, ' `, * 
'i ' `, * ' ' '. (. 
145)

%<%>j' \, * ' j' = 
_='i, j' = ', * ` ': w\ 
' j' ^ ^ `, * j' 
' \` `. * \` ', * 
' ' ' * ' = 'i '.

%<_=%>` j`, ` ', * _=' = ' = 
j' w=' j'; * ` `; 'w 
 =j' * ' 'w, * = j' 
_=' j'; * , _w ', * ' ` 
_=` ~ `, * ' ` w='i.

%<', = 'j, ~'. ': ':%>

%<_='%> \`, * \` _='j ' 
_=`, * _=' 'j `, * \, * 
_=' ' * ' ' _=' `, 
* = =' ` _=` j'w, * = j' 
' ' `, * _=` i' ' 
'_.

%<\~':%>

%<%>` =' * =' = ' \ * 
 \j` j='w 'j, * ' =', ` 
', * _=` j`, ', ': * j` 
' ` ', 'i; * j` ~j'i; * 
j` ~' ' _=' w`, * ~ ' 
'ji;

%< i'j _=w'. ', ' ~:%>

%<%> j`, _='~, =j'w ' _=' 
_=': i' \, j' _=` \`, 
= j' _=' _=` ' _='w ', 
' , j' w= `, ' 'j. 
j' = ='~ ', \ 'i, ~ 
'.

%<', = 'j, ~'.%> (. 146)



%< _=' _=' w' _=w': = 
\w, ~.%>

%<' ~. j' ~. I=':%>

%<%> j` ` =` w' 
' w' ', ' ' 
s' j' ' _=': ' 
\, 'w '.

%<%>j'w w` i`, j^ ' 
=_'i ', ' j`, \, ` 
' ~' ', \, ', 
_=' w\' j'ji w`, 'i.

%<_=%>v' 'j ' ' 
\ 'i, j='w = ` i'w 
j'i ` i', j` \ 
w=i^i, = j' ` ` sj`, _='~ 
\.

%<%>', j='w _=' ', ' 
~, ' 'wi ` ' _=`: _' 
 j' jw' _=' _=`, \, = 
'i j` ' _=` j'.

%<~':%>

%<%>'i ='i ' i' ' 
=', = _`, ~, ', ~j' 
', =' \ 'i ` =' 
=j'i j^, j' ` '.

%<j' ~. I=':%>

%<%>j` _=' ', j='w i', \, 
j=' ' ~ 'i ', 
' _=' ` '.

%<%>' ' ' ='w ' ` 
`, ' \ ' _=` j'i, 
' ' '.

%<%>'i w', j=' ', \, = 
' ', \ ' 'i 
'ww ` ' _=`. (. 147)

%<%>'i j', j=' i', j' 
_=`, ', \, ` j' 
`, = ' j' ' `.

%<~':%>

%<%> w=\'i ' 'i `, \, 
_=v'i i='w ' ' ' _=`, = 
w' ' \ `.

%<j', ' ~. ': %>':

%<%>'i w' ' _=' _=` 
' ', j^ =' ' ', = 
 ', j=' ' wv"', ' _=` 
_' _'i 'ww `. j', 
', ' ' ' ' ` 
', \ ~' 'i: ` \` ~, 
jw' w='i ' ' 'i ' 
' `.

%<', = 'j, ~':%>

%<%>' ' = ' j='w ', 
\ j', ' ^, j` j', = 
' = j', = 'w w=s'i, = 
j'w ' `: j='w 'w 
' ' ' ' ', = 
j' ', = i' ` `: ` \` 
~, jw' w='i ' ' j' 
\` `.

%<\~':%>

%<%>~ = ~ =' \` ', 
j'w ' ', ~ i': ` 
' i` = ', ~, =' j^ 
j'w 'i j` w=_' \j` 
', _' ' = 'i ' w\ 
', j=` `; ', = ' j'i 
w='i j' ' \_ ^ ^i. 
(. 148)

%<j' ~. I=':%>

%<%>' _=` w\ ~, ', ='~, 
 ', \, ', = ' _=` ' 
j'. j' ' : ' 'j ', \.

%<%>' ' ' ' ` 'w 
w' = jw' w': ' ' ' 
 j` ' '.

%<%>'i, j'i, = ' ', = 
' j', = j' = ' ', ' 
_=` j' \ ='~w, _='~ \.

%<_=%>' _=` ' _' 
_'i ~' _'i = ' 
w=_'i. j' ' i'i _='i 
w\' _=`.

%<~':%>

%<%>i' _=` = ~, j='w = _=' 
', sj' w=' ' \ ^, 
i' = ' ', ', ' '.

%<j' _~. I=':%>

%<%>j'i j` ', 'i 
w\', \` ~ ', j` _=' 
~` ', j' i'i ', ='w , 
'j _`, ' '.

%<%>j'i j` ', i' ` ` 
\ \w w` ', ` 
_=' _=' ` `, w=' ` 
w='i: ='w , 'j _` ' j'.

%<%>_' ' w=' _=' ', 
_='~ ~', 'i: \ ' 
` w\' _=` j^ w=j_', = ' 
_=` i'i =j'i ' w='i.

%<%>'i ', 'i j', ` 
' ~' i', ': j='w w\ 
=' (. 149) \ ' 'w 'i: 
' =', j='w ', j' j' 
 ` '.

%<~':%>

%<%>' ' ' ' ` 
_=` ' \', ~' ', 
_=', = \ ', _=' w= 
' `, ~j'.

%<j' s~. I=':%>

%<%> 'j j'j ', j' 
'i w` ' ': w\ `, ~, ` 
`.

%<%>jj' _=' j', _='~, 
_'i, j=' ' 'i ' 
_=` _=' j`, 'i.

%<=%>i` fi' ', = j' 
i=w' \', ' 'j ' _=`, 
'i _=' w='.

%<=%> _=v' j' ~'ji, 
wi'j 'j i'i =j'i j' 
w=' _=`, jj'i _='~ 'i.

%<~':%>

%<%> _='j 'j j', ' _=v' 
\' i', = ' i='w, = \ 
' `.

%<' ' ~. ': %>~ ':

%<%>' ', ~, ' ` 'i 
w=j', 'i ` ', j` 
'w ' i', j'i  i` 
j': ' j' ' ' 
' j=' _=`, 'i '.

%<j' ~. I=':%>

%<_='%> ', 'j 'j ', 
i` ` _=' ' 'w j'i, 
j' _=` ', w=' ': 
~' _=`, ~ _=_' '. (. 150)

%<_=%>' ' ' _=` _' 
^i, _=' j' =' _=` 
j' ~, = j'j j=' _=`, 
j', 'i: ~' _=`, ~ _=_' 
'.

%<%>j^ w' j' \, 
~', ^ ^ =j' _=`, = 
\ ^i ` ^ 'ww w\' 
_=`, j': ~' _=`, ~ _=_' 
'.

%<%>' `, 'i j`, =' 
', `, ' w=j', ' ' 
', _='~, j'w ' = 'j 
': ~' _=`, ~ _=_' '.

%<~':%>

%<W=%>' ` = _`, ~, \ 
~, 'i ' i', w=' _` 
'i, j=' j' _=`, ' 
'w = ' ' ': ~' 
_=`, ~ _=_' '.

%<j' ~. I=':%>

%<%> ' _=' _=w' _=_' 
' = ' ' ' ~, ' 
j`, j='w \, = ' ^ j'.

%<W=%>' ` ' w\ ' ' 
'i, jj' j=' _=`, _='~, 
i' ~i, ': ' \, = ' 
 ^ j'.

%<_=%>' ` ' ~j'w, \ 
_='~, ' ' _=`, ' 'j 
' ~', \, ' ' _=` 
'w j'i.

%<%> \ ' w=' ` w\ 'i 
', ' ' ' w\ 'i 
' = j' = ' =', ` 'w, 
'i, '.

%<~':%>

%<J='%> w=' ' ' = j', 
\, (. 151) `, ='~w ' = \ 
', _=' ' \, j='w ~ ', 
' j'.

%<j' f~. I=':%>

%<%>' ' ~, ~ = \, 
' w\ ~, ' j=', w=_' 
j', ' _'. j' j' 
\ '.

%<%>' ' ' ` i`, ^ 
j` ` j'i, = ' ` j'i, 
' j' ', _='~, 'j ' ` \ 
_='.

%<F%>'w 'i, ' 'i, 
' ' = j'i, v"i' 
j', ` ='~ j=', 'i ` 
'w _='.

%<='%>~w j', \ ', 
\'w = =\w, 'w, i='w, 
\, ' ', = \j' \j ` 
_=` ', w= j' ' '.

%<~':%>

%<%>' ', _=' ' _=` \` 
w`, _=' ='~, ~', 
_=' \ ', ' _' 
' _=`, \w ' `, \ 
'.