hip-

rar / UCS (/. )
<::>  OCR:

<::>   

<::>  http://orthlib.ru

<::>

(. 290)

%<j' w' ~_i- '.%>

%<~'w ' i', = ' _=w`.%>

%<= 'w v"w' 'w.%>

%<%>' _=w` ' 'i, ~_i `.

%<' j': j='w j' \' 
\' ~' _=_' j' ' w\ ~_i-w 
j' w`, = ' ~-w `.%>

%< %>\, ', %<i^, ' ~. \: 
%>'i ~:

%<%>' ' ' _=', ', 
* _=' _=` j` ` v' j', 
* ' w=j', * ' ' * 'j 
\i, * ~ ~` `. * ` `, * 
' ' ' * ' = 'i '.

%<%> i' ' w`, * ' = 
i', * = ~' i'i, * j' 
_'i j': * = 'j ' 
j' * = \ _='i, * 
' ', * ' ' ' * ' = 
'i '.

%<%>j'i '_, * ` ^ 
w=', * ~_' ', * ' ' 
_=', * = ' ^i * j'w 
_=', 'i. * j' ', * ' 
' ' * ' = 'i '.

%<i^ \, ' = ' ':%>

%<%>j'w ` _=` ~, * ` 
', = j'i =', * j' 
'. * j' ` `: * ' =j' 
`, * ' ', \, w=`: * ' 
`, 'i ' `, * ' ' '. 
(. 291)

%<%>j' \, * ' j' = 
_='i, * j' = ', ` ': * 
w\ ' j' ^ ^ `, * j' 
' \` `. * \` ', 
', * ' ' * ' = 'i '.

%<_=%>` j`, ` ', * _=' = ' = 
j' w=' j'; * ` `; * 'w 
 =j' ' 'w, * j' _=' 
= j'; * , _w '! ' ` 
_=` ~ `, * ' ` w='i.

%<', = 'j, ~':%>

%<_='%> \`, * \` _='j ' 
_=`, * _=' 'j `, \, * 
_=' ' * ' ' _=' 
`, * = =' ` _=` j'w, * = 
j' ' ' `, * _=` i' 
' '_.

%<\~':%>

%<%>~ ' * =` 'j 'j, * 
_=' ` = j' _=', * ' 
_='w _='i, * ` ' ': 
* 'i ' ' `, * 'w j='w 
w=' * \ ' _=`, * 'w ' 
` j';

%<', ' ~:%>

%<%>'_ `, \, 'i ' 
j` i' j^ w\ _` ~ 'w: =' 
 j' `, ' ', ' = 
'ww w' 'w: j' ' ` 
' '. (. 292)

%< _=' _=' w' _=w': = ~' 
w', ~. _=w' 'i: %>\ ' 
j`, ~, 'w `.

%<'i i=w'.%>

%<' ~. j' ~. I=':%>

%<%>` j' ' ~j'w 
j' ': ' , ', j='w 
', ^ `, i=~w ' ` 
j'.

%<%>\ _=' ' ' \, 
', j' ' ` j' = 
' `, ' ' j' 
' `.

%<=%>j' ' j', = i' 
' w=i'i, _=' j' _=` 
' ', j='w ' = ', ' 
', = ` j' ' _=`.

%<%>w' \ ='w ^ ^i 
w=' _=`, ` 'i ^ ' 
=' _=` 'i, ~' ' 
'.

%<%>' ' _=` '_ _=_'i 
' \ ', ' s'i 
' ' ~'i ~'w ~, ' 
' ' '.

%<~':%>

%<%>' ` _=` ~, ' j^ 
_=~' ', _=` w=' ', \ 
~ ~ \, ' ' = 
\ \' '.

%<j' ~. I=':%>

%<_=%>' j' j'w ` ', 
= 'w ` w', ' ` ` 
', _=' ' j`, ~', w=' 
', ' ' `, ~j'. (. 
293)

%<%>' ' ', \ _=^i 
j' _=', ' j', w=_'i 
` = ^i ' ^ ' ' 
~.

%<_=%>' ' _='j _'i 
' w` 'w, ' 
', ' _=` ^ 
'w si': j^ _='i 'i 
'j ' _=`.

%<%>w' _'i ^ j' _=` 
', = 'j, ', ': ~ 
\ ', ', ', j' ='i 
' _=`, ' ^i ^i.

%<~':%>

%<%>'i j=' _=` ', ^ 
w='w = ', ', 'i: = 
_' j=' ~ ', = ' 
_=' i' ', _=' v=', 
~j'.

%<j', ' ~. ': %>' 
\:

%<%>' ' w=_'i w=' _=` 
'i _=', w=j' _=`, j=' 
' ', i'. j' = ' 
_=` \' ' ' \, 
' ', = j` i' _=`, ', 
 ' ', ' 'w '.

%<', = 'j, ~':%>

%<='%> \'j i'j j', = 
j'j _='~ ', j='w \'j 
~j' j' ', \, j'j ': 
' ~ ', ~' j' 
j=^, = 'w 'j ' _=`: _=' 
_=` ' w' ^.

%<\~':%>

%<=%> 'w _=~` ', 
j' ` 'i ', \j` ' 
', \`, _=` j`, 'ji i=~, 
i': 'w ' j='w (. 294) ~ w\ ='~, 
w\ ' 'j j^, ~, ` 
'; ' , j'.

%<j' ~. I=':%>

%<%>' `, ~'i ~i wj', 
' =' _=' _=', = _` 
=' i=~ ' ~', 'i ' 
= w='i.

%<%>' j`, i'i, ' \ 'i 
' ' `: _=' ', 
=' ' _=`, ' j', = \ 
' i' _=`.

%<%>' _=` ' '_, _w 
i'i! j='w ' \`, = ' _=` 
^ _' 'j, j', 'w 
' = `: w` ' 'w ` '.

%<%>'j j', = _=` ', = 
sj' ^ w=' ', = 'j 
', = ' \ ' i', 
' ' '.

%<%>_'i ~j ~j', ~', 
', j'i ' 'w ', 
'i j'w, i', j' _=`, 
' 'i ' _=`.

%<~':%>

%<_=%>' ` w\ j' w' =` 
' ~ = w=' ' ' ' 
~j', ' j'w `, 
~' ' \.

%<j' _~. I=':%>

%<%>j' i'i 'i w`, 
\`, = w=j' \' ' i' `, 
` j`, j' w` ~'i, 
'w ' `.

%<%>^ ^ = _'i, _=' ' 
\ ^i w' _=', = w' ' 
' ' = ', ' \' '. (. 
295)

%<%>i' i' = ' j^ 
 ', \' ' 'i: 
^ ' 'j, _=' 'j 
', ' _='_.

%<%>'i, ^ ' _='w, 
i' = ' j'w w=', i' 
', = j' ^ '_ 
'.

%<~':%>

%<%>j' ' _=', ', 
w\` ` ` _=' ' ', = 
_=' ' j`, j'i w='i, 
j='w ' , j'.

%<j' s~. I=':%>

%<W=%>' ' j' ', j' 
=', j' j='w _=' 'i, ` 
' ^, ~ ': ' j' ' 
= ='i.

%<%>'i _=` j' ' _=` 
', _=` i' ` ' 'w, = 
' ' j'. j' j' ' 
_=` ', ', '.

%<%>' ` \' ', = 'w 
', = ' w' ^, i' 
' j', = ` ' ' 
_=`.

%<%>'{<::> : - , , 
,  .  - . 
. <::>orthlib<::>} ' ' ' ' 
' ' _=`, = ^ ' _=` 
w', = i='wi ' ' _=`, = ` 
' ' \w ~ ' _=`.

%<~':%>

%<=%>j' ' w\ 'i ` 
w=' _=`, w=' ` \ ' 
', _=' ' ~' 
~'.

%<j' ~. I=':%>

%<%>` _=', \, ', ', 
j'i, j=' (. 296) _=' ` ` 
', i' w=`, 'j ' 
j', ' _=_' ~ = '.

%<%>' ' ' _=j' 
' `, \`, j' `, ' 
', j` ' ', j': ' 
_=_' ~ = '.

%<%>~'i w' '_, ' 
'j, i', = ' ', = i'i = 
' ', ~` ', ' 
j' ~ = '.

%<='%>, ' i'i, j=' 
_=' ' ' _=` 'w, ' 
~ ' i', = j` _='w: ' 
_=_' ~ = '.

%<J='%> =' j', ', _=' 
_=` ` ' j' j' ', 
', '  ', ' w`, 
j': ' _=_' ~ = '.

%<~':%>

%<%>' ' ~' ' \w 
j' ', =' `, \, j' 'i, 
' 'i, ' ~ `, ' 
_=_' ~ = '.

%<j' ~. I=':%>

%<%> ` _=' i=~, j=' 'j, 
' ~'i j' ' ', 
~': ~', ^ j` \, \, ' 
= ' ^ j'.

%<_=%>' i' j', = ' 
i'j j^, 'i ' _=`, ', 
', i` _='j: ', ^ j` 
\, \, ' = ' ^ j'. (. 
297)

%<%>' ` 'i 'j, 'j 
'j, ' = _=', 
j' 'j, ' ': 
', ^ j` \, \, ' = 
' ^ j'.

%<%>~' _=' _=` ', j='w 
' `: _='i 'j 
j' ' w=' _=`, ': ', 
^ j` \, \, ' = ' ^ 
j'.

%<~':%>

%<_=%>' _=`, ' ~ ' = 
\, \ _=' ' j'i, 
\, ', _=' i': ' ^ 
j` \, \, ' = ' ^ 
j'.

%<j' f~. I=':%>

%<_='%> 'w ` w` _=' 
` ` w': = 'j ' ' 
j'j _=', ', ', `, \, 
'w '.

%<%> \ j', = j' ' = 
`, i', ', ', 
_'i, j^, = ' j' _=` 
'j: j' ` ` '.

%<J=%>' _=` ` sj' ', 
' ', ~: = 'j j' 
^i ~', ' j`, ~ 
\ _='i, = ` i' ' 
'i.

%<%>' \` i'i, = i' = ', 
w` = ', i' ' = 
~' ', = ^ i' j' 
j`, w= ' 'w '.

%<%>' _='_ ' j^, 
~w ' \, = ~` w=' ', 
w= (. 298) j' ' ~j' 'w 
_=' ' =` `.

%<~':%>

%<_=%>' '_ w', _='~ ' 
\ w='i, ' ' 'w 
', = ` =' 'i, ^ w=', 
~ ~ '.%<w' \' \'.%>

[`] %<%> ii' i', ='i, = 
' `. %<='%> ' 'w 
~'w, ' = i' i'. ' ` ` 
=\: ' w'j \' \': = 
' ', = ' ~'w, =' ='. 
' = _=v\i `. %<=%>\ 'w, 
' ~_. %<_=%>v\i `, ' _~. 
%<%>': %<%>', \i, w= \j: ' 
~'w.%<j' \' \' ~' 
_=_'.%>

%<<\> ' j':%> =' ' j` 
~-w 'i w` j', 'j ~_i, =` 
f~_i ': ' ' ', = ~' 
_=_', ':

%<%> w' ' 'j ' i^ 
', = \ _='.

%<%> 'j ', %<%>\, ', 
i^ ' ~, = @'@{@=w'i@} ~: 
= ~' _=~_' ~, ' ~. ': %<%>` 
w\': ', _=~_', ' s~: %<%>i', 
' 'i: = 'j, ~' ' ', = 
_'i ~: ~-, %<%>i`: %<%>' =': ~-, 
%<%>'w ': %<%>` wv"' w' 
i=~_: ~, %<%>'w ': %<%>` wv"' 
w' i=~_: ` \ ~ w` ~: %<%> 
ii' i' ': = _=~_', ' ~: 
%<%>' w=': ', ' ~: 
%<%>'_~_ ': = 'j, ~': %<%> 
j' w\ \w ~: %<%> i'j i^ 
' ='. ', ~': ' ~: 
%<%>', \' i': = 'j: %<_W%> 
` (. 299) 'w: %<%> 'i j'w 
': %<%>\ ~, '. = _=~_', ' ~: 
%<%>_'i j' =_'i. _='. =, 
%<%>' =' \: '. _' ~: 
%<%>` \. %<%> ' 'w '. 
= 'i 'i 'i =\.

%<%> _=', %<%>~ \, ' 
' '. ', _=~_': %<%>_'i j': 
= 'j, ~': %<%>^ ' ': %<%> 
fi' j' ', ~w' =', = 
'i _=v\i ', j' \' 
\', _=' w\ f': %<%>' ` i=~ 
\`: %<%>v"', = `, %<='%>~i 
': _=i`, = j' _=~_', ' ~: 
%<=%>', i=' = i='w: ', = 'j, 
~'. %<%>~': = ' _=v\i 
', '. %<%>_', = i' '. 
%<%>' 'i: %<_=%>v\i '. = 
%<%>'i \': %<%> ~- _j` i' 
'. %<%>w' ' i=': ~: = 
\\ ~: = \ ~: = _=~_' s~, 
' s~. %<%>'i: %<%>\' ': %<%> 
~- j' v=`, ' ~: = 'i. %<%> s~- 
j' ', ' s~: %<%>'w _='. 
%<%> f~- j' j' \: ', 
_=~_': = 'j, ~'. %<%> ' 
i^ \ ~: = @'@{@='i@} ~: 
= _=~_' ~, ' _~. ': ': 
j^ =': ~-: %<%>~' _=`, \ ~ 
_=~ ': ~-: %<J='%>w ' _=`: ', 
_=~_', ' ~: %<%>' _='i 'i: 
= 'j, %<%>~' _=`: %<%>'i 
'. ~' ' \. _=_i`, = 
w\'. %<%>i' _=v\ ' 
'j, = ' ': = ' w\'.

%<%> ii' ~_', ' s~: = _=~_' 
j' ~, ~. %<%> 'j ' \, = 
_=~_': ', = 'j, ' _=~_'. 
%<%>i', ' ~, j' _=~_': 
%<%>~' _=`, \ ~ _=~ ': 
%<=%>\ _='_, ' ~: %<_=%>v\i 
f', ' ': %<%>' j' 
w='. %<%>': %<%>' \ 
'. %<%>i': %<%>', 'i, w= \j: 
(. 300)%<j' \' \' ~' 
_=~.%>

%< 'j ' i^ \, = \ 
_='. 'j ', ' 
_j` ', %>' ': %<fi' `.%>

%< %>\, ', %<i^ \ ~: = 
@'@%>{@=w'i@} %<~: = _=~_' ~. =' 
 ' ~-w `, ' i^ \ ~ = 
@'@%>{@='i@} %<~: = ' 
`. = ~' _=~_' `.%>

%<i^ ', ' s~. ': %>` 
w\':

%<%>' ~, * = j' ' 
* i' =', * j' ` ', * 
' _=`, * = ' j' * j' ` 
', * = \' 'j _=' ~, * 
' ^ ' \', j=' 
`: * j='w _=' ` _='w 
i`, * ' j='w ~', * f'j 
'.

%<%> ' ' i' * ~ ', 
' v=' ', * ' ' 
', = ' ~j', * = ' ' w\ 
i=' ' ': * ' ' ~` 
', * j='w ' ': * j=' , 
j='w ' _=', * ' j='w \, 
* ~, * i' ', * w='i 'i, * 
wj'.

%<%> ' j=' ` ' ~, * 
~i ' ', * ' i' ' 
_=`: * ' j' 'i ', * 
_=' \' 'i si', * ' 
', * j='w ' ', = ^ 
j'i ', * _=' ~ = ~j'. 
j' ` ', * ` = ' (. 301) 
'w, ' 'i `, * =' 
'.

%<i^ ~' _=~_', ' ':%>

%<J=%>' i' _' '_~_ ', * 
j' ='w =', = ' ~' 
i': * \' ~ j' * ' i' 
=', * sj' ' ', ' 
i'i, * = \` ~j' * j=' 
' f' '. * ` _=` j' w` 
\` * ~'w ', ' * ` 
'.

%<'.%>

%<%>' _=' * ~'w 'i * 
=' ' ', * j='w w='i = 
_='i '_~_ ': * ' 
=', = _=w' ', * = ' 'f, = 
w' 'w: * i^ ' =' 
', * = 'i _=` 'j 
i' ' '. * j' \ ' 
\' '_~_ * = ` ' ' *, 
' ' '.

%<W=%>` ' * =' ` j' 
~' ', * = \' \` j' 
 `: * j='w ' ` ' \, * 
' ' w', * ' ' *, 
= w=' \ ^i. * j' = 
~i' * ' i' ', * ' 
= ` j' ' j='j, * 'i 
' * 'j w= ' '.

%<', _=~_', ' s~.%>

%<%>i', ' 'i, ' \ ` 
w\j' (. 302) 'j `, \, \ 
j' ' ` `, = ~ ' 
', j'w ~, = ~ ' '.

%<= 'j, ' ' '. 
v"i':%>

%<%>', ', =' ', 
' \`: j=' \' ' 
j' w\ 'w j'i ' 
'. 'i ', j' 
` ': = ` w\ i', ' = 
i' = v' ~` ': j='w j=' \ 
= ~ ~. _=' = ' ' ~ 
', = j' ' w=\'i 
_=`. 'w j' _=` j`; =` 'w ' 
_=` j`, =' ' = ~;

%<=' j` ~-w `: = 'j, ~' 
'w '.%>

%<'. i' `. _'i `.%>

%<i` 'i.%>

[` ~_i] %<%>' =', j='w 
j' ' w', ' _=w`, ` ' 
` '_ ' = _=', = ` 
j' =' ' '. = ` ` 'i 
', = _=' _=w` ': = ` =`, = 
` =` ', _=' _=' w=' '. = 
` ' ` ', = w' ' 
` `, = ^ =j^i _=w`, = _`, = 
'. =' ' 'i j'i _=`, 
` ' _=` w\ j' 
'w, = `, =` ', 
_=' ': i' ' ' '. = 
i', ' 'i =` j' = i`, 
' ' ~ 'w. = ` =', 
= `: ' =' ~ ', =' ` 
~ = ', ~' ~ 'i, =' ` 
` ^ ' j`. (. 303)

%<'w ' 'i.%>

[` ~] %<%> ' _='j, ` wv"' 
w' i=~_: ', ' ' ' 
', ' j' =`, =' ' \ 
_=_' ', =' = i=' = i='w ' 
=`, = j' =' '. = ' ' 
' _=', ': ` _=' ' '. 
\ ~ ' _=' ` _=', = ` _=` 
', j='w sj' \, '. \ ~ 
_=_' ' ' ', j='w ' 
' 'w, = ' ', j=' 
' '. = ' w\ ' ' ', = 
j', = ', = ' =` j' 
' ', ', = ', = 
', = ', = 
' i' '. = j' i' 
', ' _=', ': ' j` 
'i ', = ' 'w, j` ', = 
j` ' _=w`, = j` ' _=w`. 
 ' ` j`, ' = ' ', 
= _=' ` j', j='w ' ~i 
_='.

%<'w ' 'i.%>

[` _i~] %<%> ' _='j, ` wv"' 
w' i=~_: ` \ ~ w` ', = ' 
~`, ` = ^, _=^ ' '. _=' 
_=` ' ' \ ' =`: = =` 
j' =' ', ', ' j' j=^, 
' '. = w=j' 'i ', = ^ 
' w=' `. =' \ ~ ', ' 
~ w', = \ ': ~ 'i, = 
j'i, = ', =' ' `, ` 
' '. ' ' ', = ', = 
'j, = ' ', ' _=` j' = 
'. = (. 304) ' ', ' 
j' ` _=v'j. \ ~ w` 
_=', = ` _=' ', = ` 
j', = =' _=w` '. ' ` 
`, = ' ~ ', =' ' ` _=' 
^ = ^ i^, j=` 'jj _=' `.

%< ii' i' '. = _=~_', ' ~:%>

%<%>' w=' ~'i, 
'i \', 'w _=', = 
_'i ~ ', ' \` \` 
~ j^ j', 'w ' i', 
' ' '.

%<', ' ~. ':%>

%<%>'_~_ ', ', i' 
_' ': =' '_~, _=w', 
w', i', =', i=' = i='w: 
'j wv"', = =w', = i=', ' = 
~: ' ='i, i=i', i=i', = 
i', = ' 'j =i`, _=i', = 
j': 'i, = \', = j' 
\` ' = 'i ' 'w.

%<= 'j, ', ' ':%>

%<%>', f', w\' _=': 
', _=v'f, w=' =', = _='v 
 ': ' ', 'i i' j`, 
= ' ' _=': j='w ' 
'i, j'w v' j'i ', 'i 
', = j'i i'. '  j=' 
', j' j'i ' ' 
i' 'w: \, ' j`.

%<=' j` ~-w 'i,%>

%<= 'j, ~': %> j' w\ 
\w ~: (. 305)

%< i'j i' \, = ='.%>

%<='  ~- ', ', 
' ' ~:%>

%<%>' _=v'f, * ' ~', * \'w 
', * _=` ', * ' \ 
'.

%<i': %>~ w\ =' i', = ~' = 
` wj' '.

%<':%>

%<%>f', ` i=', ' ' 
' j', _=' \ ', 
' ~ 'i ', = ' ~' 
~, _=' ` ' '.

%<i': %>\, _=' ' ', = 
_=': \, j' j` ^, = 
_='.

%<%>i', ` \' \` j'w 
', = 'j j'i, j='w sj` 
', w' w'i ' 
i': i' 'i j'w, = 
j' ', j^ '.

%<', ' ': '. v"i':%>

%<%>', \' i', =` ' 
\ 'j _=', = j' j=' 
j'i `, = 'i: ' = ' 
j=' 'w j' \', = ' 
~`, ` ' _=' i', = ` ' 
'.

%<= 'j, ', ' ': 
v"i':%>

%<%>` ' ' 'i 'w, ' 
', ~ ' ': f', ` 
i=', ' = ', j='w = _` i` 
\ '. _=' ' = ', = _=_' 
^ i=_'i, j='w ' \', 
', _=' `, j', j='w 
j'.

%<=' j` ~-w, = 'j, ~': _W%> 
` 'w!

%< 'i j'w ': %>\ ~, 
': %<'.%> (. 306)

%<= _=~_' ', ' ~:%>

%<%>_'i j' =_'i, ='j 
' j='w j` _='i, ~i' i` 
_=' ': = \' i' w' 
' j='w _=' j='. j' ', 
\` ~, ` ' '.

%<_='.%>

%<=' ' ~- '. 'i 
j'w `: _=~_', %>_'i j', %<': 
= ', %>' =`: %<_=': 
= 'i.%>%< _=', %>~ \, %<' \ 
'. ', _=~_': = 'j, ~', =` 
', = _=^ fi^, = j' 
', = ~' =', = 'i _=v\i 
'.%>

%<='  ~- ', ' ' 
j'.%>

%< ~- i'i j', ' ~.%>

%<': _=%>' i=w':

%<%> _=j', ~, ' _=` 
'w, ' ' ` ~'i 
'j, j'w ~ w` w\ ~, 
='j, i='j, = i='wj, i='j = ', 
i=', = ~j, = \'j j', ~ 
j' f'j \` j=', ' 
i'j ^ '.

%<', = 'j, '.%>

%< ~- i'i j', ' ~. \: 
%>':

%<%>' ', j'i, _=_' 
\ 'w, =', =' ', 'f, 
_=w' ', _=w', w', ' i='f 
'. =' ' ', j' i', = 
\ i=', i='w, = i=', vi', = 
j' i=w' ', = j'w 
i': ~'i '_~, ' (. 307) \` 
~ jw' w='i ' ' 'i 
' ' '.

%<', = 'j, '. ' ` 
=':%>

%<= j' _=~_', ' ~. ': 
%>':

%<=%>', i=' = i='w ' ` 
j'w, ~ ', i=', = ' 
i', 'j ` =', _=' 
_=' ' ' ': ', i' 
 ^, ' 'j w=' ` 
'w: = \` ', j'i w='i 
' ' 'i ' ' '.

%<', = 'j, i', ' ':%>

%<=%> j' _=~ ' _=`, = 
' ='i =' ' ` 
i' _=`, ' _=`, ~j', 
' ' ' _=`, \, = j='w 
\ w` ', ' = \. j' 
sj' ' `, ' j` ', 
j='w \j ': 'i = ='~ ', 
': ' ' ~, ' ' 
', j='w ~j'.

%<=' j` ', ~' ' 
':%>

%<%>' 'i 'j, j=' 
' _=' ` ', ` j`, \, w= 
j' 'i ': ' j=' _=` 
' 'w = ', ' = ' 'w 
` =\'. j' j='w w\ ` 'i ' 
=' w=' `, w\ ' ' j`: 
\, ' , ' \` ~, j'i 
w='i ' j`: ' =j' ' ' 
'.

%<_', = i' '.%>

%<w' `, _=~_' ~. I=` '. 
` s~.%> (. 308) %< ' ' 
\ ` `, w` ', =' ~ ', 
_=w'j ': = ' s~.%>

%<w' '.%>

%<' s~. j' ~. I=':%>

%<%>' ' ' ', ', 
', ' ' ' _=': 
`, j='w _=^, \ ': 'w 
'.

%<%>' j` _' w\' `, = 
' _` j^: ' ' 
'i ' 'i `, 'i ', 
\`, \i `.

%<%>' i' ' ', ' 
` j='w w=' i`, = w\ ` ' 
 ` _=' ~, _=w' ' ^ = 
\.

%<w' _=~_'.%>

%<='%> j` ~-w ' j' ~' _=~, 
w' _=w' \ i=' ~: = 
\\ ~: = \ ~: = _=~_' w\ j` 
' s~. ' = ' j' _=~_'.

%<%>' ' \ _=~ \' 
\` ' j'w, = ' i` 
' ~': =' _=' ', = 
_=' '.

%<%>' i' \` _=' iv"' 
' =', 'j ' ' 
_='~, \ ~ j' ', 
'w '.

%<%>' = j' \ \ 'i 
', ` j' _=' ', 
_' ~i ^ i' '.

%<=%>' =' w\ ` ', 
' 'w \i _=' =`, = 
i' \' (. 309) w\ sj' = ' '. 
j' 'j \` \' '.

%<~':%>

%<W=%>' j' ~, ~ 
j', ' `: =' w\ ' =', = 
' ~ j` _=`: \' ` 
_=`, \w' j' '.

%<w' '. [=' j` ~-w ` 
w='.]%>

%<' ~. j' ~. I=':%>

%<%>\' ', '. \' ~, 
'. \' `, '. ' \ 
` `., = 'i ', 'i, j='w 
'.

%<%>\` 'i ', \` ' 
w=', \` ' ' ' ~ 
f'j 'j ': ~ = ` '.

%<%>' = ' ', \' ~'i 
', 'i = j=' ': j' 'i 
= j'i ' `, 'j f'j 
'.

%<~':%>

%<%>' ' ', w=' =` s' 
w=', ~j' ~ ' w\ ~ 
', j` 'i: ` ' 
' _=`, j='w '.

%<'i: %>\' ':

%<j' ~. I=':%>

%<%>` ' j' ` ' 
w'w, ' 'j 'j ', 
_=' ' ', j' ', 'j 
_`, \, '.

%<%> 'j ', ' _=` 
' 'i _=' w\ j', = 
w='i j', 'w ': ` 
='i ' _=`, \, '. (. 310)

%<%>' ` 'i, ~, ', j='w ' 
w\ =', ` = ' =' _=`, j='w 
', = j', ': j' ' 
'j _`, \ ~j'.

%<_=~_':%>

%<='%> _=' ', = 'i ~i 
j'w ', 'w _=' ' _=' 
~' ' _=' _=', ': 
_=' \ '.

%<%>'i w=' = ~ ' _=', 
` v"w'i j'i ', = 
'j ': j' ', 'j _`, \ 
~j'.

%<%>' = ' j` = \w' 
' = \' \ \ 'i 
': = =' ', j='w w\ j' _=w` 
'j \ '.

%<~':%>

%<%>'i ', i'i ' ' 
', \` w`, \: \w' 
j', ' _=` ', ' 
j=', ' ~i, ' ~.

%<='. I=':%>

%<%>' j^ w\ _=~` ' j'w 
~, = j^ w\ ~ ' j'w 
\` ~ i': ' ' ', ~ _=`, 
\.

%<='%> ' j^ = _=~` ' ' 
', = ~ j' ', j=' j' 
', ` j' w=' =j' 
'w si' j'.

%<='%> ' j' _=~` = ~, 
' _=` j' 'j, ~ ~i 
' ' i', = ' 'i 
', j='w ~j'.

%<~':%>

%<%>~j' ='~, = ` ', j' 
'w (. 311) 'j ='~ j' ' 
'i, 'i j^ ' 'w _=`: 
~ _=`, \.

%<'i: %>' j^: %<V=`, ' ~:%>

%<='%>~ _=w' w=` ', 'j ' 
' j`, ': ` ' v^; w` 
=' 'j; ` \' = ~: _=' 
' = 'i ' j'w.

%<j' ~. I=':%>

%<%> \j` ` \ ='i ' 
=', _=' i': ` ' j' 
_=` ', ~, w' ' ='j, 
j='w '.

%<%> =' \ 'i `, \` 
~, _' ' j=': ' ` ' 
_=` ' 'j, ~i', = \ ` 
j'w w\' _=`.

%<%> =j` 'j ' j' 
=' ', j='w ' ` ='w 
_`, = ' 'j, \`, 'w.

%<_=~_':%>

%<_=%>~_' ' =', i=' = i='w 
', j='w = j' j' i` \', 
' = ~, j='w '.

%<%>' ^ 'i \' i', 
sj' j='w _=' ` j^ j='j: 'j 
', j='w \' ~i.

%<%>j' ' j=', w\ ' 
=', j': ' j' ' 'i, 
 ` ' i'.

%<~':%>

%<%>'w j' w='i j='w, 
= 'i i', ' _=` \` `, 
\, ': _=' ' _=' ' 
'.

%<='. I=':%>

%<%>' = ' i=', = j' w\ 
w`, \`, w\ ~ ' _=`, = ` 
', wj' ', (. 312) ' _=` 
' w\ ', ' = ~, 
' 'j ', \.

%<%>' = ' i=', ~, ` 
_=`, j' j' ' j' 
j', ' j' ` j='w ~ 
_=', i' _=`: ' 'j ', 
\.

%<%>j'i ` w=' ', = ' 
' = _=' _', ' 
~i, ' _=` ', \ ', = 
j=' ' ': ' 'j ', 
\.

%<~':%>

%<=%> ` wj', i=~, ~, ` 
' =' 'j, ' s^ = ' 
', = ='i ' _'i 
'w = 'w _'i.

%<'i: %>' = ':

%<j' _~. I=':%>

%<%>~'i w`, \`, ' 'w 
'w, ='i j' 'j 'i, = ' 
_=' ': ' 'i, = 
' 'i j', = ` 'i 
'.

%<%>' ' w' j='j 
='~, 'j j' ', ' 
j' 'i: = w=' ' ', 
\` ', w\ w' = ' ' 
i'.

%<%> 'i i', =' ' i' 
', ' \j` ' _=` _` 
', 'j w\' ~' ` 'j j' 
' `, = _=' jj'w, ' 
` j`.

%<_=~_':%>

%<_=%>~_' ', j='w ` ' = 
(. 313) ', w\ ' =' ' i' 
\ ': j='w \' ~i 
j` \` w\ ~, = w` \j' 
\ 'i.

%<%>' j='w ' \ 'i 
='~ 'i, _=' ='i 
_=' ': = ' _=' j', 
' j' _=' 'w ' ='.

%<%>` _=` sj' i' 'j 
~: _=' j' _=' ='i 
_=' ~'i, = ' i' w\ `, 
j' \` = ~, ' j='w 
=' 'i 'w.

%<~':%>

%<%>\ ~ j=', w= ' 'w 
` i'i, ='i i', \, ' 
' ' w\ ' _='w =', w\ 
' i=' ' ~ j' ' 
'.

%<='. I=':%>

%<%>~ ' i', _=~ ', 'w j' 
w` ='~, ' ', ' _=` '. 
j' ~'i j' ', w\ ' 
_=', ' `, ~j'.

%<_=%>' \, j' 'j, ~ 
~i ', ' 'i ' 
= ~ j'i '. j' 'j 
' w=', ' ', ~.

%<%>j' _=', \` ~`, 'w 
' ` i' '; 'w j=' ' ` 
j', ' ' w\ ~ ' 'i 
' ^; j='w _=' ', 
\.

%<~':%>

%<='%> ' i' ', ', ~' 
', 'i, j', ' = =' 
' (. 314) 'j: `, ^ 
_=': ` j='w ~` ' 'i.

%<'i: %>~ ' ':

%<j' s~. I=':%>

%<%>' ', ' ` ' 
', ' ' ` ', i' : 
` w\ ` ' ', '.

%<%>' _='i, = =', ~, j' 
_=` 'i ' 'i ': 
' =' _=` ~j'w ', ' 
 i'j, i=~ i'.

%<'.%>

%<_=~_':%>

%<%>' ', j' ` =' 
' '_~: j' \ ' _='j 
i' ', \' i' 'j 
'.

%<%>' ` 'j j' _=w', ' 
': _=' ' = ' 
_=j' ' _=` j' i=~ \`.

%<%>i' j' 'i \' 
' =\`, ' ' ~j'w, 
' _=` w' i' \' 'j 
=`.

%<~':%>

%<=%> ' ` _=` j' \`, 
i' ~ ', _=' \' 'j 
'j, w` ' 'j _=~` 
'_.

%<='. I=':%>

%<=%> _=' i=w' ' =` i' 
sj', j=` i': ~ ' ', = 
' i' ' ' j'. _=w' 
 ` =j'i, ' ` '.

%<%>' ~ ', \, = _=' `, 
j='w = _=', \` ' ~, i' 
' (. 315) 'j 'i, j='w ' 
i' ' j'w ^ ^ =_'i 
w=' 'i j'.

%<%>'j _=` ' j' = w=s'i, 
' \`, = ' _=` ', =' 
_=` ` ', w\' ', = ' 
_=` _=' ', j=' j'w 
' ` 'i 'j '.

%<~':%>

%<%>' = ', ` = ', 'i = 
j^, j=' = ' 'i ', 
'i \w =': i' = j` 
j' ='i ' ~i j' j' 
 'i '.

%<'i: =%> _=' i=w':=' j` ~-w 
`,

%<' _=~_', ' s~:%>

%<%>'w _=' ', 
w' ' ', ~'i, 
'j _=` ': j' ' 
'w ', ~ ': _=`, _w 
'! = ', j='w ', ' ', 
j='w ' '.

%<I=':%>

%<%>` ` ', _=' ' i' 
='i _=v' 'i = _=' 'i, 
w=' ',  ' ' ' ' 
', = ` ' ': ' ', = 
` ' ', j=' ' _=` =` 
_=' ^, ' v"w'j, 'w 
' `, = '_ _` ' ', = w\ 
` i' `: _=`, ', = ', j='w 
', ' ', j='w ' '.

%<=' ' ', ', ' 
~.%>

%<': %>' ='~i:

%<%>', f', _=v'f, ': ' 
=' (. 316) ' ' _='j ', 
_=' ' ', _=' ' ~'i _=~` 
', ' ' ~ '.

%<I=':%>

%<%>w` \`, ~, j' ' i', 
=' ~', i=' ', i='w, 
= ' ~' ' ' ', = ' 
' ` j'i ' _'i: 
' ' j^ j=' _=`, 
_='j ' =` v"w'j 'j, 
= _=', ' 'j '_, w' 
', = ` ' ' 'w '. 
j' = j' ' ' =', ' 
~ '.

%<j' ~. I=':%>

%<%>' ', ` =' \ 
_=' = ', 'j ' ' 
', 'i ' ': =' ~, 
~' _=`.

%<_W%> 'w `! ' j' 
\'j \, ' i'i ' ' 
j`: ~ \` j'i, ' 
_' ' w\ j'.

%<%>` ' j' `, = ', 
'i ` ` ' \ ', = 
' j' j` i': =' ~, 
~' _=`.

%<_=~_':%>

%<%>\` ' ', j', ' 
_='~ =', j=' _=` j='w ' 
_=~ j='j, 'i ' ': =' 
~, ~' _=`.

%<%>' ' ` ', 
w=' ` j': ' _=' 
' j` ' _=' 'w, 
=' ': ~, ~' _=`.

%<%>j'i j' ' \' ' 
i', (. 317) \' j=` ' 'i, = 
j=` ' ^ j', i`: 
=' ~, ~' _=`.

%<~':%>

%<%>' ' \'j j', = 
_=~_' ' j=', ~ \ ' ' 
i', 'i ' j': =' 
~, ~' _=`.

%<='. I=':%>

%<_='%> 'i ', s'w 
j'i ', _='w 'i _=', 
 j` ' ' ': _=_' ~, 
~' _=`.

%<%>` \, j' ' 
_=j', ' =' ', 'i i` 
', = ' ', _=` i'. 
_=_' ' ~, ~' _=`.

%<%>\ v"' ' v' 
' ', 'j f' =' i` 
', 'i 'w =' ': 
_=_' ~, ~' _=`.

%<~':%>

%<%>`, =' ='i \' ' 'j, 
\ _=', \` 'j ' =', 
' ' j' 'i, j' ' 
j'i.

%<'i: _='%>, 'i:

%<j' ~. I=':%>

%<_=%>' ' ~, = ' 
w=^i `: '  j' j' 
' ', = ' ' i'. 
_=' _=' ', ', ', 
'i, ' ^ j'.

%<_W%> 'w w`, \`, 'i 
' ' '! ' ' ', ~ 
' ', 'j j='w ~j' ' 
_=`: ' (. 318) _=`, ', ' 
w', ` ' ^ j'.

%<_=%>' ' ', 'w 'i ' 
i' ', =' j' ' \' = 
'i, = ^ ' ': _=', 
', ', ', 'i ' 
 ^ j'.

%<_=~_':%>

%<%>` 'i \\w' =', 
\`, _=' ` ', j` ' j`, 
\, j=' _=`, ' ' ' j': 
' ' ', = ' = ' 
=' i'.

%<%>' ', \`, w=' ` 
j='w ' \, _=' ~' _='w ' 
_=` sjw`, = ` ' 'i ' 
'. ' ', = ' _=` 
j'.

%<%>' w' j' ' ' 
\' i', =', j'i 'i, 
' 'w sj' j` ': w` 
', =' = _=w', ` 'j, 
\`, ' `.

%<~':%>

%<_=%>' j' j'w \'i 
', i=~ _=', j'j _='j 
', ~i = _='~, ~ = ' 
', w\ ~ ~'w ~ i' ' 
'w f'j 'j.

%<='. I=':%>

%<%>' 'w ' =\w` 
' _=': `, j=` i', ' =', 
j='w ` _=' \` ~, ' ' 
_='. j', j', ': 
' ' ` \, = ' ^ 
j'.

%<%>' ' ~, ='~ i' 
'i: ~ ', \ ', _=' 
sj` (. 319) ', ` ' _=` 
j=' 'j: ' ' ` \, = 
' ^ j'.

%<%> ^ ' _=` 'w, \, 
' ' ': j='w j' w\ 
' 'w, ~, ', '. 
j' ' j': ~' ' 
^ \ = ' ^ j'.

%<~':%>

%<%>\ ' ' , ' ', 
=' ' w\' ', ~ ' 
j'. ` ` \' ` 
_=~`; j'. j' j' j' `: 
' ' ` \ = ' ^ 
j'.

%<'i: %>' 'w:

%<j' f~. I=':%>

%<%> ' _`, ~, ' 'j, _=' 
 'j j' ` _=` ~: ' = 
', = ` ' 'w, j='w 
~, j' = 'i ` '.

%<%>` ', ', \j` ' = 
'j, ' ' j='w '; ' 
w=' ` j'w, ' 'i =' 
`, = _' ' ' _=`.

%<='%> = ' ' _=` j='w ', 
', =' j' ' _=`, 
\`. ' _', j=` ' `, = 
'i ' _=`, j='w ~, j' = 
'i ` '.

%<_=~_':%>

%<%>' ' ' _=~_' ' 
', w\ ' ~j'w ' \`: 
=' , 'w = i=' = i='w, \'w = 
' j=' w='i, = ' j' ~ 
j'.

%<_=%>' ' wv"' j`, ' 
_=` (. 320) ~'j ' ~: _=' 
j'_ ' ', _=' _=' 
\` _=w`, ' ' ' `.

%<%> =' ' ~i' j', = 
i' ' \' ~i, i=' = i='w, 
wv"' = =w', \' ' \` 
' j'w, ' 'w _=' 
' '.

%<~':%>

%<%>' ` ' ` \`, ~: 
_=' f' w\' '. = ` ' ' 
` ' j'w, i' j'w, ^ 
', \, ='.

%<='. I=':%>

%<%>' ' ' = ': ~, 
': ' i'i, ~: j=', 
j', ' ` j' \' 
~, _=' j', '.

%<%>^ ^, ^ = ^: 
' \ i' ', = ' w=' 
' 'i, =' ' =`, = _='v 
j' ='.

%<%>' ' j' _' j'i: 
' ' ^ w=', ', ' 
s', ' j=' ', j' 
=j', ~i ' '.

%<~':%>

%<%>'wj \'_i ' i': _=' 
 ' ` 'i j', i' = 
j=' = ' ~ ', ` 'i 
' i'.

%<'i: %>' ':

%<j' \, ', _=~_'. ': 
_=%>w':

%<%>i'w ='i, = ' ' _=~` 
j' i', =', i=' = i='w, 
j='w j': ' \' = '_ 
i' w\ (. 321) ', j='w j` j^, 
= ' ` ' j' 'w ', 
= j'w ' ~ w= 'j.

%<= 'j:%>

%<='%> ', =' ' ' 
' j^ `, ' i` 
', =' ' = ~ 'i: _=' 
' ` _=~_' ' 
' 'w.

%<='  ~- ': \ j' 
', _=~_':%>

%<W\%> j' ' =', = \w 
~ ~_`, ' ', =' _=' 
'_ 'j \j, 'w ='~ 
'i = ' ', = 'i ' 
' '.

%<': %>i'w ='i: %<' 
'.%>

%<= 'j:%>

%<%>', f', = `, _=v'f, ': 
\ ' 'j = j=' ' ~ 
'w: _w 'w '! _=w' 'j 
\ \` =', i=' = i='w, 
i' ` = \' j'w ', = 
j' ='~.

%< ' i^ \, ~: = _=~_', 
~:%>

%<i^ _=~_', ' _~. ': 
%>', 'w:

%<%>' ' ' ='w, iw', \ 
', = j' _=~_' \ ', 
=' i=' = i='w ' ', 
` i=' = vi' ' wv"' ', = 
=w' ', = ' ~ i=', = 
' `. ' \' \ 
` j' \ ', j=' w\ w` 
' _=' ', = i' ' 'i 
'.

%<'.%>

%<i':%> ~' _=`, \ ~ _=~ 
', = ' = ' =' ` j'. 
(. 322)

%<%>`, _=' =` j', =i`, 
\ ', = ~' _=i', 
_=i' _=', w=i', 'w ': ' 
 ' \'w ~', ` 
\' ', = j' ` 'i 
', _=' 'i, ' ~ 
_='i ' ', w= ' ' \`, 
' ' ' 'i '.

%<i': J='%>w \ _=` w= j', j=` 
' _=` '.

%<J=%>', j=' w\ j' ` 
j' \w' j'i, ~ \: =' 
i' 'i, = ' ' j', 
' ' = ' j'i: ', 
', ', = =' , = ' i' 
wv"' 'w. ' ' = i' `, ` 
' ', j='w ' j' = ~ 
' 'i ', = ' ' 'i 
'.

%<': %>' _='i:

%<=' i^, _=` ' \. ' 
~:%>

%<': %>' ':

%<=%>'i ' =': * ' ~ 
w\', * w=' 'i * _='j 
', * = 'w ' '. * ~i' 
', _=', * f', _=': * ~ 
 ` =' _='. * i' j=' * 
' \ \`, * ' j' ^ 
j'i j'w 'i.

%<%>' ^ \, * j'i 
'i ' `, * = ' ^ 'j 
', * _=_' _='i si'. * ~ 
 ' ` ^ ', * 'i ' 
w=', * = ' ' ' 
'. * _=' ' * ' 'i 
='~i ', \ ^, * 
' 'j '. (. 323)

%<%>j' = w=' _=', * ' 
' \, * ' ' 'j ' 
i', * j='w ' ` `. * ` 
~', * ' ', * ' 
_='j ', * ' ' 
', * ' ' ': * ' ' 
= ', * ~` ' * ' 
'.

%<', ' ~:%>

%<%>' _='i 'i ' j=' 
\' \ \`, ' ' ~' 
j', j='w ' ' j'j ': 
j' j'i =j'i ' ', 
='j ^ ' j' 'i 
': \, ' j`.

%<= 'j: %>~' _=`:

%<'i '. ~': ' 
\:%>

%<_=_i`: = w\'. i' _=v\ 
' 'j, = ' ~, = ' 
w\'.%>

%< ii' _' ' s~: = _=~_' 
j' ~, ~. 'j ' \, = 
_=~_': ', = 'j, ' _=~_'. 
i', ' ~, j' _=~_': %>~' 
_=`, \ ~ _=~ ', = ' = 
' =' ` j'. %<i': J='%>w 
\ _=` w= j', j=` ' _=` '. 
%<=\ _='_, ' ~. ='i, ' 
~: %>~, _=' ': %<_=v\i f', ' 
~. ': %>' \ ~: %<i': 
%>', 'i, w= \j.